Arbetsområden

Arbetsområden

Ett jobb hos Sunclass Airlines kan innebära många olika saker, men är alltid en utmaning. Här kan du läsa mer om de olika typer av tjänster som finns inom företaget.

Travel Retail

Medarbetarna på Travel Retail ser till att alla praktiska förutsättningar är på plats för kabinpersonalen, så att de kan erbjuda bästa möjliga service i luften. Det är bland annat avdelningens ansvar att sittplatserna fördelas optimalt (seating), att cateringen är på plats samt inte minst att den populära, tullfria försäljningen fungerar som den ska.

Typiska tjänster på Travel Retail:

Catering och seating

Här planeras serveringen av mat och dryck samt den tullfria lasten på alla flyg. Det är också medarbetarna på den här avdelningen som ser till att sittplatserna fördelas optimalt i förhållande till passagerarnas individuella önskemål.

Kundtjänst

Medarbetarna på kundtjänst tar emot de förfrågningar vi får från passagerare efter hemkomsten. Det kan till exempel handla om reklamationer av skadat bagage, mat och dryck, tullfria varor eller andra ärenden som rör flygningen.

Callcenter

I vårt callcenter har medarbetarna fullt upp med att besvara telefonsamtal samt behandla och lägga in de tusentals beställningar som passagerarna gör i Airshoppen. Våra anställda hanterar förfrågningar och beställningar från alla skandinaviska passagerare.

Human Resources

Vår organisation omfattar över 1 000 medarbetare i Norge, Sverige, Finland, Spanien och Danmark. Det ställer krav på en skicklig personalavdelning. HR ser bland annat till att nya överenskommelser sluts när det är dags. De anställda säkerställer även att alla efterlever värderingarna i Our Values. Samt att företaget löpande lyckas knyta till sig de bästa cheferna och medarbetarna på marknaden.

Typiska tjänster på personalavdelningen:

Personalutveckling

Medarbetarna på personalutvecklingssidan arbetar ofta självständigt, men i nära samarbete med avdelningsdirektören. Det rör sig allt som oftast om unika projekt och som medarbetare ska du därför vara inställd på flexibla arbetstider och ha modet att löpande hantera nya arbetsuppgifter.

Löneadministration

Medarbetarna på löneadministrationen har ansvaret för långt mer än bara löner. Här hanteras även researrangemang, biljettbokningar, ID-kort, avtal, försäkringar och personalstatistik.

Intern Service

På Intern Service hanterar medarbetarna beställningar av kontorsartiklar, externa/interna tryckeriuppdrag, dagliga chaufförsuppgifter samt postsortering och intern omflyttning. Alla kan få täcka in de olika fackområdena, vilket ställer krav på nära samarbete och stor flexibilitet.

IT

Sunclass Airlines har en egen IT-avdelning, som stöder våra olika affärsprocesser. Det omfattar bl.a. support och drift av arbetsplatser och system samt underhåll och nyutveckling av branschspecifik programvara. IT-avdelningen fungerar också som sparringpartner för organisationen i samband med utvecklingen av nya IT-tjänster.

Miljö

Sunclass Airlines hör till de ledande i branschen när det gäller att visa hänsyn till miljön och omgivningen. Företaget är bland annat miljöcertifierat enligt den internationella standarden ISO 14001. Företaget har en egen miljöavdelning som rapporterar direkt till den högsta ledningen. Man har också tillsatt en miljögrupp som består av representanter från de större avdelningarna och en miljöchef. Gruppen har till uppgift att säkerställa att uppsatta hållbarhetsmål nås och att handlingsplaner för hållbar verksamhet genomförs som planerat.

Commercial

Inom Commercial har vi det övergripande ansvaret för våra kunder och våra passagerare i flygplanen. Vi förhandlar priser och upprättar kontrakt.

Inom Commercial arbetar vi löpande med att utnyttja vår flygkapacitet på bästa möjliga sätt. Det gör vi i samarbete med våra kunder – resebyråerna – och i synnerhet i samarbete med Sunclass Airlines Northern Europe, som är en del av koncernen. Planeringen sker med respekt för de önskemål och krav som resebyråerna och därmed passagerarna har, men naturligtvis också med respekt för underhållskontrollerna av flygplanen, arbetstidsregler för besättningen och flera andra viktiga faktorer.

På avdelningen söker vi tillstånd för start och landning på flygplatserna, de så kallade airport slot-tiderna, samt de nödvändiga tillstånden hos det aktuella landets myndigheter. Vi lägger in det förhandlade trafikprogrammet i vårt IT-planeringssystem, som utgör grunden för övriga avdelningars planering.

Avdelningen sköter den löpande kontakten med Sunclass Airlines-koncernens övriga flygbolag. Genom det samarbete kan vi säkerställa att flygplansflottans sammansättning, som ändras från säsong till säsong, är optimal och att koncernens flygkapacitet utnyttjas maximalt.

Typiska arbetsuppgifter inom Commercial:

  • Kontraktsförhandlingar och kontraktshantering
  • Kundkontakt
  • Trafikplanering
  • Planering av flygplansflottan
  • Airport slot-koordinering
  • Ad hoc-försäljning och cargo-försäljning
  • Koordinering
  • Nödvändiga tillstånd
  • Marknadsföring

Kvalitetsavdelningen

Kvalitetsavdelningen ser till att vi behåller vår höga kundtillfredsställelse. Medarbetarna kontrollerar också att vi uppfyller gällande regelverk, följer interna procedurer och standarder samt når upp till uppställda mål. De utövar tillsyn över flygavdelningen, utbildningsavdelningen, ground operations, tekniska avdelningen, miljöområdet samt våra leverantörer - som t.ex. ground handling-företag eller företagen som underhåller våra flygplan.

Tekniska avdelningen

På tekniska avdelningen ser omkring 70 medarbetare till att säkerheten ligger på topp på alla flygplan. Avdelningen är uppdelad på Engineering, Planning, Line Maintenance och Logistik och personalen arbetar tätt tillsammans med Sunclass Airlines Aircraft Engineering i Manchester.

Vi är godkända som Part M-organisation (Continuing Airworthiness Management). Dessutom är vi EASA Part 145-godkända, vilket ger oss möjlighet att utföra line maintenance - bland annat A-check - på våra plan. Vi har tekniker i Köpenhamn, Billund, Malmö, Göteborg och på Kanarieöarna.

Ekonomi

Vi är ett skandinaviskt bolag med ett passagerartal på över 2,3 miljoner om året. Det innebär att våra ekonomiska transaktioner är betydande och ofta ganska komplicerade. Det ställer stora krav på fackkompetensen och ansvarskänslan bland våra medarbetare på ekonomiavdelningen.

Typiska tjänster på ekonomiavdelningen:

Finansavdelning

Avdelningen ansvarar för styrningen av vår samlade likviditet och hanteringen av kommersiella valuta- och flygbränslerisker. Det är också finansavdelningen som tar tillvara våra intressen gentemot penninginstitut och kreditkortsföretag. Jobbet kräver hög kompetens på det finansiella området, solid bakgrund inom bokföring samt goda kunskaper i IT och engelska.

Bokföringsavdelningen

Avdelningen sköter faktureringen av flygstolar och tar emot leverantörsfakturor. Man administrerar också momsavräkningen för hela den danska delen av Sunclass Airlines-koncernen och administrerar Taxfree/DutyPaid-omsättningen. Du behöver goda kunskaper i bokföring och engelska samt omfattande kunskaper i IT, Navision och Microsoft Office.

Controller

Vi har controllers på alla avdelningar. De tar fram budgetar, månadsrapporter, prognoser och drifträkenskaper samt andra beräkningsunderlag och administrativa ad hoc-uppgifter. Koncernspråket är engelska och en del nyckeltal rapporteras direkt till våra engelska ägare. Du ska vara inställd på att jobba över i perioder och kunna leverera i pressade situationer.

Redovisningspraktikanter

Vi har med jämna mellanrum behov av praktikanter på ekonomiavdelningen. Vi erbjuder en utbildning som sträcker sig över två år, där du får grundlig träning i alla interna redovisningsfunktioner.

Operations

Avdelningen omfattar alla besättningsmedlemmar och en lång rad administrativa medarbetare. I samarbete med de andra avdelningarna är det medarbetarnas ansvar att utveckla, planlägga och genomföra charterflygningar på ett sätt som får gästen att uppleva maximal säkerhet, kvalitet och service.

Typiska tjänster inom Operations:

Crew Planning

Här sköts all planering (i dagligt tal kallat schemaläggning) av våra flygande medarbetares tid. Detta är en viktig, administrativ funktion. Som schemaläggare behöver du ha insikt i relevanta luftfartsdirektiv och kunskap om de många överenskommelser som också reglerar arbetsvillkor och arbetsförhållanden för våra medarbetare i luften.

Flight Support

Avdelningen är ansvarig för flight planning, överflygningstillstånd och uppdateringar av flygplanens bibliotek. Arbetet utförs i samarbete med de administrativa piloterna på de flygplan vi har i drift. Som medarbetare på Flight Support ska du först och främst ha inblick i de lagar och bestämmelser som skickas ut av Luftfartsverket och internationella organisationer.

Operation Control Centre

Det är här den dagliga flygverksamheten styrs och här samordnar man all information som rör en enskild flygning. Det gäller allt från besättningsmedlemmar till catering och tullfria varor, passagerare, luftrumskontroll och mycket mer. Du måste kunna fatta rätt beslut i pressade situationer och vara inställd på omväxlande arbetstider - årets alla dagar.

Cockpitpersonal

Våra piloters viktigaste uppgift är naturligtvis att se till att gästerna kommer säkert till och från resmålet. Det är många pusselbitar som ska falla på plats innan en flygning kan genomföras och det ställer omfattande krav på ansvarskänsla och samarbetsvilja.

Kabinpersonal

För kabinpersonalen är två dagar aldrig varandra lika. Därför krävs det att du har ett trevligt bemötande, en stor dos humor och att du är en utåtriktad person. Tillsammans med resten av teamet är det din uppgift att se till att våra gäster får en positiv upplevelse baserad på kvalitet, service och säkerhet. Det finns inga fasta arbetstider. Därför ska du vara flexibel och gilla nya utmaningar.