Sunclass Airlines och miljön

Vi har redan gjort mycket, och vi vill göra ännu mer framöver.

Läs mer om vårt arbete

På Sunclass Airlines har vi en egen miljöpolicy. Med stöd av den ser vi till att omtanken om naturen omkring oss spelar en roll i alla våra aktiviteter - och att vi löpande gör framsteg som blir till glädje för såväl miljön som våra passagerare och oss själva.

Vår miljöpolicy

Planen är enkel. Vi vill vara ledande i branschen när det gäller miljöarbete och miljöhänsyn. Det ska förverkligas genom att tänka grönt i allt vi tar oss för, arbeta målinriktat för en hållbar utveckling och fokusera på en rad konkreta mål:

 • Användningen av fossila bränslen ska minska
 • Användningen av kemikalier och konstgjorda ämnen ska minska
 • Resurser ska användas mer effektivt, exempelvis genom återanvändning

Vi ska lyfta fram miljöns roll och ställa krav på våra leverantörer och samarbetsparter. Medarbetarna ska motiveras och involveras, så att de också bidrar till att begränsa förbrukningen och inverkan på miljön.

Vi ska hantera alla etiska och sociala frågor som har med vår verksamhet att göra och kommunicera öppet och ärligt kring vårt miljöarbete.

Våra målsättningar

För att sätta vårt miljöarbete i system har vi fastställt följande målsättningar:

 1. Vi ska alltid följa gällande lagstiftning
 2. Vi ska fortsätta att minska den miljöpåverkan som är en konsekvens av vår drivmedelsförbrukning, avfallshantering och energianvändning
 3. Vi ska ställa krav på våra medarbetares förhållningssätt och engagera dem i miljöfrågor för att främja deras miljötänkande
 4. Vi ska upprätthålla hög informationsnivå kring våra aktiviteter, både internt och externt
Vårt miljöarbete

På Sunclass Airlines har vi en särskild miljöchef, som ansvarar för att de många gröna tankarna och idéerna sprids ut i organisationen. Samtidigt har vi byggt upp en miljöorganisation med representanter från alla huvudområden. Organisationen håller löpande koll på miljöförhållandena i vår verksamhet och drar igång projekt som ger extra skjuts på vägen där så behövs.

Vår största belastning på miljön kommer från förbränningen av flygbränsle och de utsläpp detta leder till i atmosfären. De senaste 20 åren har vi minskat förbrukningen med över 20 procent och vi har formulerat flera mål för ytterligare reduktioner under kommande år.
Vi är också uppmärksamma på vad som händer inne i kabinen. I över tio år har vi sorterat avfall från serveringen ombord. Det betyder att aluminium, glas och tidningar kan återanvändas, medan övrigt avfall där så är möjligt skickas till förbränning och blir till elektricitet eller fjärrvärme. På så sätt kan vi se till att miljön slipper över en halv miljon kilo osorterat avfall varje år.

Vi har i många år fokuserat på våra administrativa aktiviteter. På huvudkontoret i Dragör i Danmark har vi sedan 2005 lyckats minska energiförbrukningen (el, vatten och gas) med omkring 30 procent. Förbrukningen av papper, toalettartiklar osv. har under samma period minskat markant och därmed har vi även lyckats reducera mängden avfall.

Alla anställda får löpande information och fortbildning om miljön och hur man tar hänsyn till den. Det ger bättre förståelse för de växande miljöproblemen och samtidigt kunskap om hur vi tillsammans kan arbeta för att minska dem. Både inom Sunclass Airlines och som privatpersoner.

Våra viktigaste resultat:

Vi har minskatbränsleförbrukningen/koldioxidutsläppen med 20 procent sedan 1999. Under det senaste räkenskapsåret släppte vi bara ut 66 gram koldioxid per passagerarkilometer.

 • 2001 införde vi sortering av kabnavfallet ombord på planen som första europeiska flygbolag
 • Vi har minskat mängden kabinavfall med omkring 70 procent sedan millennieskiftet
 • Vi har minskat energiförbrukningen per administrativ medarbetare med 30 procent under loppet av de 15 senaste åren
 • Avfallet från vår administrativa verksamhet har sjunkit med 25 procent de senaste fem åren
 • År 2002 var vi det första nordiska charterflygbolag att införa miljörapportering. Vi har rapporterat varje mellan åren 2002 - 2014

Samtidigt har vi genomfört åtskilliga andra projekt som har gynnat miljön. Till exempel:

 1. Zonal Drying (invändig torkning av flygplan) på Airbus A320/321-planen, vilket har inneburit besparingar på 85 ton CO2 varje år
 2. Virtuella IT-servrar som har lett till årliga besparingar på 121 000 kWh och 54 ton CO2
 3. Lågenergibelysning i hangaren har minskat strömförbrukningen med 60 procent i förhållande till tidigare system
 4. Solfångarsystem på taket. Vi är därmed det första företaget på Köpenhamns flygplats som använder solen som energikälla. Systemet bidrar årligen till den energi vi förbrukar på uppvärmning
 5. Vi var först med möjligheten till frivillig klimakompensation för flygresenärer
 6. Alla tjänsteresor klimatkompenseras via vår egen miljöfond
 7. Vi var först med att introducera miljövänliga uniformsdelar
 8. Löpande miljökampanjer, som involverar såväl kabin- som kontorspersonalen
 9. Solcellpark på hangaren. 400 paneler levererar varje år ca 20 % av vår elförbrukning


Våra framtidsplaner

Vi har satt som mål att minska vår miljöpåverkan ytterligare. 

Vi lanserar hela tiden nya satsningar som ska bidra till att vi kan nå målen. Exempel:

 1. Vi har under året 2014/15 mottagit 6 nya Airbus, av flygtypen A321. Flygtypen är bl.a. utrustad med så kallade winglets, som minskar förbrukningen av bränsle (och därmed CO2-utsläppet) upp till 5 %.
 2. Vi har, som ett av de första flygbolagen i världen, introducerat ”paperless cockpit”. Det innebär att alla manualer ersätts med elektroniska enheter som exempelvis en iPad. Övergången har lett till att vikten på flyget har minskat med upp till 40 kg. På årsbasis betyder det en minskning på tusentals liter av bränsle, att CO2-utsläppen minskas med flera ton och att vi sparar miljön på över en miljon papper.